Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Lãnh Đạo Công Ty

Các Phòng Ban

Bộ Phận Thiết Kế Kiến Trúc

Bộ Phận Thiết Kế Kết Cấu

Bộ Phận Thiết Kế Hệ Thống Cơ Điện

Bộ Phận Kinh Doanh – Pháp Lý

Bộ Phận Hành Chính – Kế Toán

1bd20efbc6b00bee52a1

Ban QLDA-TVGS Dự Án 68 PĐL

Ban QLTC-TVGS Dự án KN Paradise

Ban QLTC-TVGS Airliquide Factory

Văn Phòng Làm Việc

Đội ngũ kỹ thuật

STT Họ Và Tên Quốc Tịch Giới Tính Chuyên Môn Bằng Cấp Số Năm Kinh Nghiệm Vị Trí
1
Đinh Trần Khôi Nguyên
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thạc sĩ MBA - Kỹ sư
21
- Tổng Giám Đốc
- Giám đốc dự án
- Giám đốc kỹ thuật
2
Hoàng Thanh Hà
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
31
Giám đốc dự án
3
Hồ Quốc Thắng
Việt Nam
Nam
KS Điện & Báo cháy
Thạc sĩ
14
Quản lý kỹ thuật
4
Đỗ Nam Quốc
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy hoạch đô thị
Kiến Trúc Sư
22
Kiến Trúc Sư Cao Cấp
5
Phạm Minh Đức
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình
Kiến trúc sư
12
Kiến trúc sư cấp cao
6
Nguyễn Đỗ Mười
Việt Nam
Nam
Kỹ sư xây dựng Dân dựng và Công nghiẹp
Kỹ sư
15
Kỹ sư thiết kế kết cấu cấp cao
7
Vũ Đình Tứ
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy hoạch đô thị
Kiến Trúc Sư
13
Kiến Trúc Sư Cao Cấp
8
Hứa Thị Tuyết Nhung
Việt Nam
Nữ
Kiến trúc công trình và Nội thất
Kiến Trúc Sư
08
Kiến Trúc Sư Cao Cấp
9
Mai Thị Thảo Ngân
Việt Nam
Nữ
Trung cấp họa viên kiến trúc
Họa viên
22
Họa viên kiến trúc cao cấp
10
Ngô Quốc Quang
Việt Nam
Nam
Trung cấp họa viên kiến trúc
Họa viên
17
Họa viên kiến trúc cao cấp
11
Hoàng Quốc Nam
Việt Nam
Nam
Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
10
Kỹ sư thiết kế kết cấu cấp cao
12
Nguyễn Minh Mẫn
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy họach đô thị
Kiến Trúc Sư
10
Kiến trúc sư cao cấp
13
Huỳnh Văn Tiến
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy họach đô thị
Kiến Trúc Sư
05
Họa viên kiến trúc cao cấp
14
Nguyễn Tuấn Khải
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
15
Kỹ Sư thiết kế kết cấu cao cấp
15
Đặng Quốc Cường
Việt Nam
Nam
Kỹ thuật nhiệt – điện lạnh
Kỹ Sư
10
Kỹ sư cơ điện hệ điện lạnh cao cấp
16
Phạm Tuấn Anh
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
11
Kỹ sư thiết kế kết cấu cao cấp
17
Phùng Hoàng Anh
Việt Nam
Nữ
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
07
Kỹ sư thiết kế kết cấu trung cấp
18
Huỳnh Duy Khánh
Việt Nam
Nam
KS Điện & Báo cháy
Kỹ Sư
14
Kỹ sư cơ điện hệ điện cao cấp
19
Huỳnh Thị Nàng
Việt Nam
Nữ
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
07
Kỹ sư thiết kế kết cấu trung cấp
20
Nguyễn Thị Kim Loan
Việt Nam
Nữ
Kỹ thuật môi trường
Kỹ sư
12
Kỹ sư cơ điện hệ cấp thoát nước cấp cao
21
Nguyễn Duy Khánh
Việt Nam
Nam
Công nghệ nhiệt, lạnh
Kỹ Sư
10
Kỹ sư Điều Hòa Không Khí cấp cao
22
Trà Thị Bích Hạnh
Việt Nam
Nữ
KS Cấp Thoát Nước
Kỹ Sư
13
Kỹ sư cơ điện hệ cấp thoát nước cao cấp
23
Trương uốc NAm
Việt NAm
Nam
Hệ thống Điện
Kỹ sư
12
Kỹ sư PCCC cấp cao
24
Lê Duy Dương
Việt Nam
Nam
Phòng cháy chữa cháy
Kỹ Sư
09
Kỹ sư PCCC cao cấp
25
Trần Văn Hải
Việt Nam
Nam
Kỹ sư cầu đường
Kỹ Sư
16
Kỹ sư hạ tầng cao cấp
26
Trần Văn Tùng
Việt Nam
Nam
KS Cầu đường
Kỹ Sư
24
- KS hạ tầng cao cấp
- Quản lý dự án cao cấp
27
Lê Trần Kỳ Bình
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
23
- Tư vấn giám sát trưởng xây lắp, kết cấu, hoàn thiện
- Quản lý dự án cao cấp
28
Lý Văn Hà
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
28
Tư vấn giám sát cao cấp phần xây lắp, kết cấu
29
Trần Ngọc Cường
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
10
Tư vấn giám sát cao cấp phần xây lắp, kết cấu
30
Nguyễn Hoàng Khánh Vũ
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
07
- Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
- Quản lý tiên lượng và hợp đồng trung cấp
31
Lê Hoàng Nguyên
Việt Nam
Nam
KS điện
Kỹ Sư
21
Tư vấn giám sát cao cấp phần cơ điện
32
Trần Ngọc Duy
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
07
Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
33
Ngô Thanh Lễ
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
16
Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
34
Phan Lê Anh Vũ
Việt Nam
Nam
KS điện
Kỹ Sư
13
Tư vấn giám sát cao cấp phần cơ điện
35
Nguyễn Văn Tuấn
Việt Nam
Nam
KS điện
Kỹ Sư
15
Tư vấn giám sát cao cấp phần cơ điện
36
Trần Trung Hưng
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
20
Quản lý dự án cao cấp
37
Đỗ Kiến Thức
Việt Nam
Nam
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Kỹ Sư
15
Quản lý dự án cao cấp
38
Lê Minh Đức
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
10
Quản lý bộ phận Kinh doanh
39
Trình Thị Vân
Việt Nam
Nữ
KS Kinh tế xây dựng
Cứ nhân
08
- Tư vấn đấu thầu cao cấp
- Quản lý tiên lượng và hợp đồng cao cấp
- Quản lý dự án trung cấp
40
Nguyễn Minh Hiến
Việt Nam
Nam
Xây dựng
Kỹ Sư
16
Dự toán cấp cao
35
Trần Minh Hòa
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
18
Tư vấn giám sát cao cấp phần xây lắp, kết cấu
41
Bùi Đình Tân
Việt Nam
Nam
Kỹ sư điện - Điện tử
Kỹ sư
18
Tư vấn giám sát cao cấp phần cơ điện
42
Phan Văn Thạch
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
12
- Tư vấn giám sát cao cấp phần xây lắp, kết cấu
- Quản lý dự án trung cấp
- Quản lý tiên lượng cao cấp
43
Trần Hiếu Tuấn
Việt Nam
Nam
Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử
Kỹ sư
08
Tư vấn giám sát cao cấp cơ điện
44
Nguyễn Đăng Khoa
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
05
Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
45
Nguyễn Văn Chương
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
07
Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
46
Phan Thị Mộng Nga
Việt Nam
Nữ
Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
Cử nhân
18
- Phó Tổng Giám Đốc điều hành
- Giám Đốc Tài Chính & Nhân sự
47
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Việt Nam
Nữ
Cử nhân kinh tế
Cử nhân
15
- Kế toán trưởng
- Trợ lý Tổng Giám Đốc
- Tư vấn pháp lý dự án
48
Nguyễn Văn Hoàng
Việt Nam
Nam
Cử nhân Công nghệ thông tin
Cử nhân
15
Kỹ sư IT
49
Hoàng Minh Phúc
Việt Nam
Nam
Cao đẳng hành chính văn thư
Cử nhân cao đẳng
05
Nhân viên HCNS
50
Nguyễn Phạm Hoàng
Việt Nam
Nam
Cao đẳng hành chính văn thư
Cử nhân cao đẳng
08
Tài xế
51
Lưu Vĩnh Huyền Trân
Việt Nam
Nữ
Kinh tế xây dựng
Kỹ sư
01
Nhân viên kinh doanh
52
Trần Thị Kim Ngân
Việt Nam
Nữ
Kinh tế luật
Cử nhân
03
Nhân viên pháp lý
53
Phạm Ái Nhân
Việt Nam
Nữ
Kinh tế
Cử nhân
03
Nhân viên hành chính
54
Nguyễn Thị Thu Vân
Việt Nam
Nữ
Kinh tế xây dựng
Kỹ sư
05
Nhân viên QS
55
Lương Gia Yến Trâm
Việt Nam
Nữ
Kế toán
Cử nhân
04
Thư ký công trình