DTC BOUTIQUE HOTEL

Chủ Đầu TưDuc Trung Company

TừHCMC

Vị TríDuong To, Phu Quoc Island

Diện Tích Đất1,938 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng6,749.2 m2

Số Tầng9F & 1B

Q.H 1/500Other

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Tình TrạngCD