8x16 HOUSE

Chủ đầu tư:
Địa chỉ:
Quy mô:
Công việc thực hiện: